ØKONOMIREGLER – BERG IL.


Det vises til Lov for Berg IL- § 12 Økonomi. Økonomistyring bygges opp rundt følgende:


1. ØKONOMISK PRINSIPP

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.


2. BUDSJETT

Årsbudsjett vedtas på årsmøtet innen utgangen av mars. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet – slik at avvik lett kan følges opp. Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

Viktige inntektsposter:
- Medlemskontingenter og treningsavgifter
- Offentlige tilskudd fra kommunen (drift) og NIF (LAM= lokale aktivitetsmidler)
NB! Søknadsfrister
- Utleie av klubbhus/anlegg
- Sponsorinntekter/stadionskiltreklame
- Arrangementsinntekter – sykkelritt, TINE Fotballskole, Svinesund-cup
- Kiosk- og loddsalg
- Grasrotandelen
- Bingo
- Momskompensasjon – NB! søknadsfrist

Aktuelle utgiftsposter:
- Påmelding av lag i serie og cuper
- Utgifter til dommere
- Utgifter til trenere, aktivitetsledere, lagledere – inntil kr. 10.000,- pr år i honorar.
Ytelser ut over kr. 10.000,- pr. år må dokumenteres, for eksempel ved kjørebok
- Kurs/utdanning
- Innkjøp til kiosk, arrangementer m.v.
- Idrettsmateriell og utstyr til aktiviteten
- Driftsutgifter til bygninger, anlegg og maskiner/utstyr
- Forsikringer av tilsvarende, samt ansvars- og underslags-forsikring.
- Administrasjon og møtevirksomhet
- Annonse- og reklame-utgifter


Dugnader
I norsk idrett kan ingen tvinges til å delta på dugnad – jfr. egen veiledning fra NIF. Berg IL henstiller imidlertid medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad – foruten ved diverse arbeider knyttet til arrangementer, også ved loddsalg eller tilsvarende i april/mai og ved julekalendersalg i november.


3. REGNSKAP

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”.
Pr. idag har Berg IL engasjert regnskaps-firmaet Praktikertjenesten, som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styret. Regnskapsåret følger kalenderåret.


4. KONTANTHÅNDTERING

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). Det er utarbeidet instruks/retningslinjer for kiosk-tjenesten.


5. BRUK AV BANKKONTO

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. I Berg IL er det pr. i dag styreleder og nestleder som har fullmakt fra øvrig styre til dette.
Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.


6. LAGSKASSE ER IKKE TILLATT

Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap – for å gi et totalt bilde av aktivitet/drift/økonomi.
Dersom et lag ønsker å samle inn egne midler til cup eller eget sosialt arrangement, skal dette meldes til, og godkjennes av styret. Ønsker om å kontakte eventuelle sponsorer avklares i denne forbindelse, for utsjekking mot eksisterende sponsor-avtaler i Berg IL. I så fall føres inntekter/utgifter i et eget prosjektregnskap, for å styre pengeflyten.


7. FAKTURABETALING

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til nestleder (økonomiansvarlig) for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.


8. BILGODTGJØRELSE / REISEREGNING

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales (link skjema)


9. INNKREVING

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis foreningskontoen/ hovedkontoen. Unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål.
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.
Innkreving av medlemskontingenter utføres gjennom Rubic f.o.m. 1.12.2016.
Det arbeides med endringer også av innkreving av treningsavgifter og evt. forsikrings-egenandel fra senior-spillere, som pr. i dag utfaktureres av klubben via Visma Mamut AS.


Berg, 5.november 2016


Økonomistyring utg 1.0.docx